• houseofsoap Design

ฉลากเครื่องสำอางที่ถูกต้อง ต้องมีฉลากตามมาตรฐาน อย.

อัปเดตเมื่อ 6 พ.ย. 2561

โดยต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ฉลากเครื่องสำอางที่ถูกต้อง ต้องมีฉลากตามมาตรฐาน อย. โดยต้องระบุข้อความดังต่อไปนี้ค่ะ...

1. ชื่อเครื่องสำอาง และชื่อทางการค้า 2. ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง

3. ชื่อสารทุกชนิดที่ใช้เป็นส่วนผสม

4. วิธีใช้

5. คำเตือน (ถ้ามี)

6. ชื่อที่ตั้งผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

7. ปริมาณสุทธิ

8. เลขที่จดแจ้ง

9. ครั้งที่ผลิต

10. เดือน ปีที่ผลิต

11. เดือน ปีที่หมดอายุ

12. ข้อความอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีภาชนะบรรจุเครื่องสำอางมีขนาดพื้นที่น้อยกว่า 20 ตารางเซนติเมตร

อย่างน้อยต้องแสดงข้อความ ดังนี้...

ชื่อเครื่องสำอาง และชื่อทางการค้า, เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต, เดือนปีที่ผลิต, และเลขที่ใบรับแจ้ง

( ส่วนข้อความอื่นให้แสดงในใบแทรก )

...ผู้ขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย หรือแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน

หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

ดู 609 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด